Gezag

OUDERLIJK GEZAG

Kinderen jonger dan achttien jaar worden door de wet geacht nog niet in staat te zijn om voor zichzelf te zorgen en beslissingen te nemen. Om die reden hebben de ouders gezag over het kind. Gezag betekent dat de gezaghebbende ouders optreden als vertegenwoordiger van de minderjarige.

Verkrijgen van gezag
Wie van rechtswege gezag over een minderjarige krijgt is afhankelijk van de burgerlijke staat van de ouders. Indien ouders met elkaar getrouwd zijn krijgen zij allebei van rechtswege gezag vanaf de geboorte. Ditzelfde geldt voor de situatie waarin ouders een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben.

Wanneer ouders niet gehuwd zijn en niet als partners staan geregistreerd krijgt alleen de moeder van rechtswege gezag. Indien ouders na de geboorte toch met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, verkrijgt de vader alsnog van rechtswege het gezag en is tussenkomst van een rechter niet nodig. Daarnaast kan de vader het kind voor en na de geboorte erkennen en vanaf 1 januari 2023 krijgt hij automatisch het gezag.

Beëindiging van gezag
Bij het uit elkaar gaan van de ouders kan de rechter besluiten het gezag af te nemen van één van hen wanneer het risico bestaat dat de kinderen klem of verloren raken tussen de ouders. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer bepaalde belangrijke beslissingen niet kunnen worden genomen doordat de ouders in een strijd zijn verwikkeld, één van de ouders weigert mee te werken of onbereikbaar is of dat het redelijkerwijs niet van de verzorgende ouder kan worden verwacht dat deze overlegt met de andere ouder. Nota bene: rechters zijn zeer terughoudend in het omzetten van gezamenlijk gezag naar éénhoofdig gezag, zeker in de eerste periode na de scheiding. Belangrijk is wel dat het kind niet al klem of verloren hoeft te zijn, het dient vooral te gaan om een onaanvaardbaar risico dat een dergelijk scenario zich gaat voordoen.

Let wel, beëindiging van het gezag betekent niet dat de kinderen geen recht meer hebben op omgang met hun beide ouders. Er dient alsnog een omgangsregeling getroffen te worden waarbij in principe behoort te worden uitgegaan van een gelijke verdeling in de opvoedings- en verzorgingstaken van de beide ouders. Gezag en omgang zijn namelijk twee verschillende aspecten van het ouderschap. Een niet-gezaghebbende ouder hoeft niet betrokken te worden bij grote beslissingen in het leven van het kind, maar heeft in beginsel wel recht op omgang en de plicht tot het betalen van kinderalimentatie.

 

  • Onze familierecht advocaten kunnen bijstand verlenen bij verzoeken tot gezag.
  • Onze familierecht advocaten kunnen bijstand verlenen bij verweren tegen verzoeken tot gezag.
  • Onze familierecht advocaten kunnen bijstand verlenen bij wijzigingsverzoeken van het gezag.

 

Aanvraag indienen

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact

Heb jij vragen over onze diensten of een algemene vraag? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.