Omgangsregeling

Omgangsregelingen met ouders

Beide ouders hebben het recht en de plicht hun kinderen te verzorgen en op te voeden. In beginsel dient het aandeel van ouders in deze verzorging en opvoeding gelijk te zijn. 

Wanneer beide ouders gezag hebben zal het gaan om het opstellen van een zorgregeling en wanneer één ouder gezag heeft zal het gaan om een omgangsregeling. Overkoepelend hebben we het over een “omgangsregeling”, aangezien in beginsel dezelfde regels op de beide regelingen van toepassing zijn.

In de wet is geen standaardnorm opgenomen wat betreft de invulling van een omgangsregeling. Toch blijkt uit de praktijk een omgangsregeling van één weekend in de 14 dagen en de helft van de schoolvakanties en feestdagen gebruikelijk te zijn. Deze vorm van omgangsregeling dient eerder te worden gezien als een minimum dan als een maximum, aangezien u als ouders in beginsel een gelijke bijdrage dient te hebben aan de opvoeding en verzorging van uw minderjarige kinderen.

Recht op omgang

De wet heeft geregeld dat kinderen en ouders het recht op omgang met elkaar hebben. Dit recht mag niet zomaar beperkt worden, tenzij hier zwaarwegende redenen voor zijn. De rechter kan het recht op omgang slechts ontzeggen wanneer het ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind; of de ouder kennelijk ongeschikt of niet in staat moet worden geacht tot omgang; of het kind ernstige bezwaren heeft tegen omgang; of omdat de omgang op een andere manier in strijd is met de zwaarwegende belangen van het kind.
Let wel, het omgangsrecht is een fundamenteel recht van ouder en het kind, welke alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt.

Plicht tot omgang

Naast het recht op omgang hebben ouders ook een plicht tot omgang met hun kinderen. Ouders dienen hun verantwoordelijkheid te nemen in de opvoeding en verzorging. Om die reden kan de ouder die een groter aandeel heeft in de zorg en opvoeding van het kind ook verzoeken om de omgangsregeling uit te breiden voor de andere ouder om ervoor te zorgen dat deze aan zijn plichten als ouder voldoet. Het ouderschap is nu eenmaal niet vrijblijvend en indien men kinderen krijgt is men dan ook verplicht om deze te verzorgen en op te voeden en niet alles aan de andere ouder over te laten.

Het vaststellen van een omgangsregeling

De rechter kan worden verzocht om een omgangsregeling vast te stellen. Dit kan zowel eenzijdig als op verzoek van beide partijen.

Naleving van de omgangsregeling

Er zijn verschillende middelen die kunnen worden ingezet indien één van de ouders zich niet aan de omgangsregeling houdt, namelijk, het opleggen van een dwangsom, het in gijzeling nemen van de desbetreffende ouder, kinderbeschermingsmaatregelen, gezagswijziging en het intrekken van de kinderalimentatie.

Het is essentieel dat bij het opstellen van de omgangsregeling beide ouders de belangen van de minderjarige kinderen vooropstellen. Het is voor kinderen fundamenteel dat zij omgang hebben met beide ouders en dat bij de beëindiging van de relatie van de ouders dit niet tevens een einde van de relatie tussen één van de ouders en het kind betekent.  

 

  • Onze familierecht advocaten kunnen bijstand verlenen bij het vaststellen een omgangsregeling.
  • Onze familierecht advocaten kunnen bijstand verlenen bij het wijzigen van een omgangsregeling.
  • Onze familierecht advocaten kunnen bijstand verlenen bij het nakomen van een omgangsregeling.

 

 

 

 

Aanvraag indienen

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact

Heb jij vragen over onze diensten of een algemene vraag? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.