Privacybeleid

Elassrouti Advocaten hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij streven ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. 

Categorieën persoonsgegevens
In het kader van de geboden dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van jou. Dat gebeurt ook wanneer je via onze website een afspraak wilt maken of het contactformulier op onze website invult. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij aanmelding duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen: 

 • NAW-gegevens; 
 • Geslacht; 
 • Geboortedatum; 
 • E-mailadres; 
 • Telefoonnummer; 
 • Gegevens betreffende jouw gezondheid; 
 • Gegevens over jouw verzekeraar;
 • Gegevens over de behandeling.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. 

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 • Het aanmaken en bijhouden van jouw behandeldossier; 
 • Het inplannen van een afspraak; 
 • Het uitvoeren van een behandeling; 
 • Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren; 
 • Het verbeteren van onze dienstverlening; 
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten. 

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden
Derden waarmee wij samenwerken en die toegang hebben tot onze persoonsgegevens hebben een verwerkersovereenkomst getekend om aan te tonen dat zij volgens de wet werkzaam zijn.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Monitoring van de resultaten van de behandelingen;
 • Beheer van klant- en personeelsgegevens en relaties;
 • Het verzorgen van de financiële administratie en salarisadministratie; 
 • Het verzorgen van de digitale omgeving. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Toestemming minderjarige
Het bieden van behandelingen aan minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar) en het verwerken van persoonsgegevens, kan alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s). Kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar moeten zelf ook ondertekenen. Vanaf 16 jaar is alleen de handtekening van het kind voldoende. 

Bewaartermijnen
Voor het behandeldossier hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), gerekend vanaf het moment dat de behandeling is beëindigd. Na afloop van deze termijnen worden de gegevens vernietigd. Overige gegevens zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen
Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen: 

 • Alle personen die namens Elassrouti Advocaten van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Binnen de organisatie is een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd. 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om je van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt. 

Jouw rechten
Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, correctie en het wissen van jouw gegevens. Ook kan je ons verzoeken om jouw gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Je kunt jouw verzoek bij ons kenbaar maken door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Wij reageren binnen een maand op jouw verzoek. 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Indien wij er samen niet uitkomen, heb je altijd het recht (direct) een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.