Voorlopige voorzieningen

Voorlopige voorzieningen

Civiele procedures kunnen lang duren, terwijl sommige situaties nopen tot snelle maatregelen. Daarom bestaat er de mogelijkheid om aan de rechter een voorlopige voorzieningen te vragen. Voorlopige voorzieningen zijn tijdelijke beslissingen die de rechter neemt om dringende zaken tussen partijen te regelen totdat de rechter een uitspraak over de hoofdzaak doet en deze uitspraak definitief wordt. Er zijn twee soorten voorlopige voorzieningen; het aanvragen van voorlopige voorzieningen in algemene civiele procedures en daarnaast een aparte wet voor voorlopige voorzieningen die gevraagd kunnen worden in echtscheidingsprocedures.

Voorlopige voorzieningen in algemene civiele procedures

Voorlopige voorzieningen in civiele procedures kunnen worden aangevraagd als een bodemprocedure aanhangig is gemaakt en de gevraagde voorlopige voorzieningen samenhang hebben met het zogeheten hoofdgeding. Algemene civiele procedures zijn in dit geval naast procedures over bijvoorbeeld het arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht en huurrecht ook de familierechtelijke procedures die geen echtscheiding zijn.

De procedure
Het aanvragen van voorlopige voorzieningen staat in verband met het verzoek of de vordering in de bodemprocedure. Het verzoek om voorlopige voorzieningen wordt ingediend door uw advocaat. Dit kan worden ingediend zolang de desbetreffende voorlopige voorziening haar rechtskracht nog niet zou verliezen. Hetgeen betekent dat te allen tijde tijdens de bodemprocedure een verzoek tot voorlopige voorzieningen door één van de twee partijen kan worden ingediend, zo ook in het geval de bodemprocedure al in hoger beroep is. Zowel de eiser als de verweerder van het hoofdgeding kunnen voorlopige voorzieningen vragen aan de rechter.

Wat kan er gevraagd worden?
Er bestaat geen limitatieve opsomming van wat er in de voorlopige voorzieningen gevraagd kan worden aan de rechter. Wel dient de verzoeker enigszins belang te hebben bij het verkrijgen van de voorlopige voorzieningen, waarmee bedoeld wordt dat de verzoeker van de voorlopige voorzieningen redelijkerwijs niet kan wachten tot de uitspraak in de bodemprocedure.

Belang en de duur van voorlopige voorzieningen
Het doel van de procedure van een voorlopige voorziening brengt met zich mee dat de rechter niet verplicht is bewijs te gelasten indien de stellingen van de eiser inzake de voorlopige voorzieningen worden betwist door de wederpartij. Wanneer de rechter zich uitgebreid over het bewijs zou moeten buigen gaat dit het doel van de voorlopige voorziening, namelijk een snelle voorlopige maatregel gelasten, voorbij. Eenmaal uitgesproken door de rechter duurt de voorlopige voorziening totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan over de desbetreffende kwestie in de bodemprocedure en deze uitspraak definitief is geworden.

 

 

Voorlopige voorzieningen in een echtscheidingsprocedure.

De procedure van de voorlopige voorzieningen bij echtscheiding

Het verzoeken van voorlopige voorzieningen in de echtscheidingsprocedure gebeurt via een apart verzoekschrift of in combinatie met het verzoekschrift tot echtscheiding. Het recht om een voorlopige voorzieningen te verzoeken komt niet alleen toe aan degene die het verzoek tot echtscheiding indient. Ook degene die zich tegen dit verzoek zal gaan verweren mag voorlopige voorzieningen aan de rechter vragen middels zijn verweerschrift of een apart verzoekschrift.

Anders dan bij de algemene civiele procedure hoeft de bodemprocedure, de echtscheiding, nog niet aanhangig te zijn gemaakt bij de rechter. De echtscheiding dient wel maximaal vier weken na de uitspraak over de voorlopige voorzieningen bij de rechter binnen te zijn. Wanneer dit niet het geval is, vervallen de voorlopige voorzieningen.

Wat kan er gevraagd worden?
De wet somt limitatief de zaken op waarin een voorlopige voorziening kan worden gevraagd.  Namelijk:

  • Wie voorlopig in de woning mag verblijven;
  • Wie voorlopig welke spullen van de inboedel mag gebruiken,
  • Bij wie de kinderen hun voorlopige hoofdverblijfplaats hebben;
  • De invulling van een voorlopige zorg- en contact- of omgangsregeling en;
  • Wie voorlopig welk bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie betaalt.

Andere voorlopige voorziening zijn niet mogelijk.

De duur van de voorlopige voorzieningen
Voorlopige voorzieningen zijn zoals eerder benoemd van tijdelijke duur. Wanneer de echtscheidingsbeschikking definitief wordt, vervallen de voorlopige voorzieningen en dienen partijen zich vanaf dat moment te houden aan hetgeen in de eindbeschikking van de rechter is bepaald.

Ter illustratie: de rechter bepaalt in een voorlopige voorziening dat de man in de echtelijke woning mag verblijven. In de echtscheidingsbeschikking bepaalt de rechter dat de echtelijke woning uiteindelijk aan de vrouw toekomt. Wanneer de echtscheidingsbeschikking definitief wordt, vervalt de voorlopige voorziening waarin werd bepaald dat de man in de echtelijke woning mocht verblijven.

Geen hoger beroep
In tegenstelling tot de voorlopige voorzieningen bij een algemene civiele procedure kunt u niet in hoger beroep tegen de voorlopige voorzieningen in de echtscheidingsprocedure. Met behulp van uw advocaat kunt u wel om een wijziging van de voorlopige voorzieningen vragen. Dit kan alleen als er sprake is van gewijzigde omstandigheden of als het oordeel van de rechter gebaseerd is op onjuiste of onvolledige informatie. Let wel, de rechter zal de voorlopige voorzieningen alleen wijzigen als de gewijzigde omstandigheden of de onjuiste dan wel onvolledige informatie waarop de beschikking is gebaseerd ervoor zorgen dat de beschikking niet in stand kan blijven. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Aanvraag indienen

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact

Heb jij vragen over onze diensten of een algemene vraag? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.